PRIVATUMO POLITIKA

„DPS Solutions“ visuomet gina savo klientų privatumą, todėl šioje skiltyje pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos apie lankytojus rinkimo ir jos naudojimo principus.

PRIVATUMO POLITIKA

 

Mums rūpi jūsų privatumas, todėl įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) užtikriname Jums skaidrų ir sąžiningą asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų duomenų valdytojas: MB „Duomenų apsaugos ir saugumo sprendimai“, juridinio asmens kodas 304539959; reg. adresas Jonažolių g. 8-35, LT- 04134 Vilnius, Lietuva; el. paštas info@dpssolutions.eu; tel. +370 618 80495, +370 629 70808 (toliau – Bendrovė).

Šia privatumo politika siekiame Jus informuoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą bei supažindinti su Jūsų teisėmis ir jų įgyvendinimu Bendrovėje.

Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiu tikslu mes tvarkome?

Bendrovė tvarko tik tuos asmens duomenis, kuriuos tvarkyti yra būtina tvarkyti siekiant šių Bendrovės tikslų:

Tvarkomi asmens duomenys

Juridinių asmenų darbuotojų ar atstovų:

·     Vardas; 
·     Pavardė;
·     Asmens kodas (kai pateikiamas); 
·     Darbovietė; 
·     Pareigos; 
·     El. pašto adresas;
·     Susirašinėjimo istorija;
·     Tel. numeris;
·     Parašas.

Tvarkymo pagrindai

Reglamento 6 str. f punktas, t. y. teisėtas Bendrovės interesas sudaryti ir vykdyti sutartis, sudarytas su klientais.

 

Reglamento 6 str. c punktas, t. y.  tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikomos  teisinės prievolės.


Saugojimo terminai

Kliento darbuotojo ar atstovo, asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos datos.


Šiuos duomenis mes gauname iš Jūsų darbdavio ar atstovaujamojo, kai sudaroma nauja sutartis ar vykdoma jau sudaryta sutartis su Jūsų darbdaviu ar atstovaujamuoju.

Tvarkomi asmens duomenys

 Potencialių klientų darbuotojų ar atstovų / svetainės lankytojų:

·     Vardas;

·     El. pašto adresas;

·     Organizacijos pavadinimas;

Pranešimo ar kito užklausimo aprašymas.


Tvarkymo pagrindai

Reglamento 6 str. f punktas, t. y. teisėtas Bendrovės interesas sukurti naujus verslo santykius su potencialiais klientais ar atsakyti į duomenų subjektų paklausimus.


Saugojimo terminai

Potencialių klientų darbuotojo ar atstovo asmens duomenys nesudarius sutarties bus saugomi neilgiau nei 3 metus.


Šiuos duomenis mes gauname iš Jūsų pačių, kai siekdami su mumis sukurti verslo santykius juos pateikiate siųsdami mums klausimus ar registruodamiesi konsultacijai per Bendrovės internetinę svetainę.

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų subjekto, prenumeruojančio Bendrovės naujienlaiškį:

·     El. pašto adresas;

Naujienlaiškio užsakymo ar  atsisakymo faktas.


Tvarkymo pagrindai

Reglamento 6 str. a punktas, t. y. Jūs davėte sutikimą.

Saugojimo terminai

Duomenų subjekto asmens duomenys bus saugomi iki sutikimo atšaukimo dienos, bet neilgiau nei 3 metai.

 

Duomenų subjekto sutikimo faktas bus saugomas visą sutikimo galiojimo laikotarpį ir 1 metus nuo jo atšaukimo dienos, bet neilgiau nei 3 metus.


Jūsų sutikimą ir šiuos duomenis mes gauname, kai internetinėje svetainėje Jūs pasirenkate prenumeruoti Bendrovės leidžiamą naujienlaiškį.

Tvarkomi asmens duomenys

Socialinio tinklo „LinkedIN“ naudotojo:

·       Vardas;

·       Pavardė;

·       Informacija apie Jūsų sprendimą  „sekti“ Bendrovės paskyrą;

·       Informacija apie tai, kada pradėjote sekti Bendrovės socialinio tinklo paskyrą;

·       Informacija apie kitą komunikaciją kaip „patinka“ paspaudimus, komentarus prie įrašų ar įrašų pasidalinimus;

·       Nuotrauka;

·       Jūsų siunčiamos žinutės;

Susirašinėjimo istorija.


Tvarkymo pagrindai

Reglamento 6 str. a punktas, t. y. Jūs davėte sutikimą naudoti šią informaciją.


Saugojimo terminai

Socialinio tinklo „LinkedIN“ naudotojo asmens duomenys bus saugomi 10 metų.


Jūsų sutikimą ir šiuos duomenis mes gauname, kai socialiame tinkle „LinkedIN“ nusprendžiate „sekti“ Bendrovės paskyrą, ir (ar) naudojatės kitomis komunikacijos funkcijomis kaip „patinka“,„komentuoti“, „dalintis“,  ir (ar) siunčiate mums pranešimus.

Kaip Bendrovė rūpinasi Jūsų asmens duomenų saugumu?

Bendrovė naudoja tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas.

Kokias teises Jūs turite?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turi šias teises:

  • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti;
  • reikalauti ištaisyti tvarkomus savo asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir / ar nepilni;
  • reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, jei atšaukiate savo sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas.
  • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti sus savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Bendrovė tiesiogiai persiųstų šiuos asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Jeigu ketinate įgyvendinti savo teises, galite kreiptis į Bendrovę el. paštu info@dpssolutions.eu. Atkreipiame dėmesį, kad įgyvendinant savo teises, Jūs privalote tinkamai patvirtinti savo asmens tapatybę. Todėl ketindamas siųsti prašymą Bendrovei, privalote teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Jus, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Jeigu Jūs manote, kad Bendrovė netinkamai tvarko Jūsų asmens duomenis ar netinkamai įgyvendina, ar neįgyvendina Jūsų teises, visų pirmą kreipkitės į Bendrovę ir Bendrovė yra pasirengusi visus nesklandumus išsiaiškinti kartu su Jumis. Tuo atveju, jeigu Jūsų netenkina Bendrovės atsakymas, tai Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba galite kreiptis į teismą.

Bendrovė Jūsų prašomą informaciją suteiks nemokamai per vieną mėnesį, tačiau jeigu Jūsų siunčiami prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Bendrovė turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašote, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Kur kreiptis, jeigu Jums kyla klausimų?

Dėl iškilusių klausimų galite kreiptis į Bendrovę: el. paštu info@dpssolutions.euarba tel. +370 618 80495, +370 629 70808.

English EN Estonian ET Finnish FI Latvian LV Lithuanian LT Polish PL